یک عمر قسمت این بود ما پشت در بمانیم. بار دگـر نیـایـی بـار دگـر بـمـانـیـم