نه زود نا امید شو، نه زود خوشحال ... شاید آخر داستان نباشه…