این بازی را به تعداد کم با شکم خالی بچه ها انجام دهید یه قدری احتیاط بیشتر می خواهد اما خیلی باحاله