برشی با مزه از سریال دودکش دو که خانواده دارند اسم فامیل بازی می کنند که نوبت به بهروز میرسه اونهم گ اول گندم رو خیلی تابلو انتخاب می کنه