بخشی از سریال کلاه پهلوی که به مسئله حجاب چادر بانوان می پردازد.