این انقلاب به دست امام زمان خواهد افتاد .. خاطره ی استاد رحیم پور از جلسه ی حضوری با رهبر معظم انقلاب.