کلیپی از حسن ریوندی کمدین که با کندی تزریق سرعت واکسن کرونا و کمبود برق در کشور شوخی کرده است