قسمت چهارده کارتون داینو پنجه های کنجکاو با موضوع چیزی که شکست.