دنیا جای قشنگ‌تری میشه.. اگه‌ همو‌ دوست داشته باشیم. زندگی‌واقعاً کوتاه تر‌ از‌اونه که همو‌،دوست نداشته باشیم.. دوست داشتن‌واقعا این‌روزا هنر میخواد و همه باید هنر دوست داشتن یاد بگیریم..