روزگار خیلی چیزهای با ارزش؛ را میتونه از ما بگیره ولی هیچ وقت نمیتونه یه چیزو از ما بگیره! روزهای خوبی که با رفقای خوب گذشت… تولدت مبارک رفیق خوب قدیمی