فهم نادرست از «دروغ مصلحت‌آمیز» و بهره‌گیری از «دروغ منفعت‌آمیز»