یک بازی مفرح جمعی به نام حلقه طنابی؛ بازی کنید تا سالم و شاد باشید