دکتر هلاکویی: عشق بدون شناخت آگاهی عشق نیست ما باید اول خودمان را بشناسیم تا بتوانیم دیگران را بشناسیم