مشکل دام ها هستند که نمی توانند به مرز بروند علف بخورند؛ در حالیکه علوفه برای دام دچار قحطی شده اما کامیونهای مملو از آن در مرز برای صادرات صف بسته اند.