استفاده از حیوانات برای ساخت لوازم آرایشی به شیوه‌ ای متداول در بین کارخانجات تولید کننده لوازم آرایشی تبدیل شده است. برای تولید لوازم آرایشی، حیوانات به دلخراش‌ ترین شیوه‌ های ممکن کشته می‌ شوند.