شیرجه عجیب در لحظات پایانی مسابقه دو 400 متر با مانع در آمریکا