دوبله انیمیشن طنز شرک در مورد روزهای آخر دولت روحانی.