خیال کن نشستی کنج گوهرشاد؛ نگات به گنبدش افتاد چه حس شیرینی.