عموپورنگ از اینکه می فهمه هربز خجالتی هست خنده می کنه.