از هرکی اینقدر عیب بگیرن خوب اعتماد به نفسش رو از دست میده.