کلیپ وجدان آرام... با صدای سینا خدادادی. متن از انسی نوشت