صحبت های حاج آقا عالی درباره اینکه در حوادث طبیعی بارها اتفاق افتاده که مکانی خراب و در همسایگی آن سالم مانده و قدرت پروردگار دراین باره عیان است.