کلیپ موشن زیبا از روایت داستان گوهرشاد که این برحرمتی بی تاوان نبود