سکانسی از سریال «بانوی عمارت» که حسام در آنجا به فخر زمان اظهار عشق و علاقه می کنه.