آبشارآب ملخ، یکی از عجیب‌ ترین آبشار‌های ایران است که ترکیبات خاص موجود در آب آن، تمام ملخ‌های مهاجم را درجا نابود می‌کند.