ویدئوی حرکت زیبای علیرضا جهانبخش برای اصلاح صورت پدربزرگش موردتوجه مخاطبان فضای مجازی قرار گرفته است.