سردار شهید حاج قاسم سلیمانی: اگر همه خراسان را بریزید و بخواهید دانه شمار کنید شخصیتی برجسته تر از شهید شوشتری نه دیروز و نه امروز و نه فردا پیدا نمی کنید.