محصولات شبکه نمایش خانگی این روزها در حالی عرضه می‌شوند که مرزهای بسیاری از هنجارهای عرفی و اخلاقی جامعه را جابه‌جا کرده‌اند.