وای جهان مست توست، هستیم دست توست، دل در دلم نیست، چیزی بگو شاید، دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید؛ کلیپ کوتاه عاشقانه مناسب استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ