کلیپی از مصاحبه ای قدیمی که مقام معظم رهبری درباره ازدواج خودشان و زندگی شخصی توضیحاتی می دهند.