آنتونف 225 غولی هوایی دنیا که یک هواپیمای مسافری است این کلیپ لحظه فرود موفقت آمیز آن را نمایش می دهد.