اگر رفتار من ناخواسته به ضعیف شدن همسرم منجر شود در واقع پایه زندگی متزلزل می شود؛ کلیپی از دکتر آقایی