طبق اطلاعی که من دارم این پدر بچش سالم بدنیا میاد ولی متاسفانه از دست پرستار میوفته و دچار معلولیت میشه این پدر ۱۷ ساله عاشقانه از بچش مراقبت میکنه و براش میخونه هیچ آرزویی جز اینکه یه بار دخترش بهش بگه بابا تو دل نداره.... فاطمه زهرا خیلی خوشبخته همچین پدری داره.