کلیپی از دکتر مردانی و نشانه ها و علایم بیماری کویید نوزده سویه دلتا در برنامه طبیب