آیت الله حائری شیرازی: تو مالک زبان خودت باش تا مالک دل همسرت باشی...