ناراحتی و متاثر شدن شدید علامه طباطبایی بعد از فوت همسرشان.