چیزی که درباره ازدواج فکر می‌کنیم . و واقعیت ازدواج!