جوونای رشید کوه رعنان، عاشقای عزیز دشت لیلا بیاین، تو ده بالا و پایین، جشنه، به همه بگین، جشنه، گل بهم بدین، جشنه، مجلس عروسیه خوبانه، جوونای ایرانه؛ موزیک ویدئوی شاد شاباش با صدای محسن میرزاده