برشی از فیلم ماندگار تاریخ سینما و دوبله جذاب چنگیز جلیلوند از فیلم زاپاتا که دهقان در دیالوگ با رییس جمهور از وضعیت سخت معیشتی شکایت میکنه.