کلیپ طرفداران حجاب چه اقداماتی در دنیا انجام داده اند.