دستگاه بیماران زیادی نیاز به برق دارد برای جلوگیری از مرگ و وخیم شدن حال بیماران لطفا در مصرف برق صرفه جویی نمایید.