نامه ای رسید نگران شدم که نکند خبر شهادتش باشد باز کردم دیدم انگشتری است و یک نامه نوشته بود بخاطر همه زحمات و صبوریها از شما تشکر می کنم؛ کلیپی از احترام و تکریم صیاد شیرازی امیر رشید ارتش ایران از همسر بزرگوارشان