سخنرانی کوتاه استاد علی اکبر رائفی پور در مورد کتابی که در مکه به شیعیان می دهند و در آن آمده سخنان دروغی برای ازدواج حضرت علی و فاطمه آمده است.