سکانسی از سریال آسمان همیشه ابری نیست که سهیلا به خاطر نسرین همه تقصیرها را به گردن می گیرد.