رو سر همه اهل زمین نقل می پاشن؛ دو نور خدا محرم هم دیگه میشن؛ ملائکه تو آسمونا کل میکشن؛ بادا بادا مبارک به همه عروسی علی و فاطمه.