وجود مبارک امام جواد سلام الله علیه چنین فرمود: الثّقه بالله ثمن کلّ غال و سلّم کلّ عال. یعنی اطمینان به خدا ، بهای هر کالای گران و نردبان هر جای بلند است. هر کالای گرانی را اگر کسی بخواهد بخرد، در سایه اطمینان به قدرت خدا، قدرت خرید دارد؛ و هر مقام والایی را بخواهد طی کند، در پرتو اعتماد به قدرتغیبی حق، توان طی آن را دارد.