ظریفیان کارشناس سواد رسانه ای در برنامه صبح بخیر ایران گفت: صحنه هایی در این فیلم ها منتشر می شود که اباحه گری مصرف مواد مخدر است.