برشی از برنامه کتاب باز با حضور اردشیر رستمی؛ چرا به خاطر چیزهایی که بدست نیاورده ایم جایزه نمی گیریم؟ خیلی ها خیلی چیزها رو نخواستن داشته باشن خیلی چیزهارو ندارن