سخنان استاد رفیعی نقل حدیثی زیبا از آقا جواد الائمه علیه السلام که میفرمایند: چهار ویژگی است که شخص را بر کار، ‌کمک می کند، تندرستی، بی نیازی، دانش و توفیق.