پس از سفرهای بسیار و عبور، از فراز و فرود امواج این دریای طوفان‌ خیز، بر آنم که در کنار تو لنگر افکنم؛ کلیپی از دکلمه اشعار مارگوت بیکل و ترجمه احمد شاملو مناسب استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ